You asked:

108 fahrenheit into celcius

  • degree celsius
    degree celsius
    108 degrees fahrenheit is 42.22 degrees celsius.