You asked:

1.2 degrees celsius to farenheit

  • degree fahrenheit
    degree fahrenheit
    1.2 degrees celsius is 34.16 degrees fahrenheit.