You asked:

$25.00 to euros

  • Euro
    Euro
    $25 is €21.15.