You asked:

$100.00 to euros

  • Euro
    Euro
    $100 is €81.46.